Forside Gårdlauget GF og regnskab Generalforsamling 22.marts 2011
Generalforsamling 22.marts 2011 Udskriv

 

København d. 3. april 2011.

 

Referat af ordinær generalforsamling 22. marts 2011.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Ejendomskontoret, Kastelsvej 15, 2100 København Ø.

Til stede:

Repræsentanter for ejendommene:

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 556, Østervold Kvarter

Lipkesgade 2

repr. ved Bettina og Erik Jepsen

Herthavej 5 D, 1. tv.

2920 Charlottenlund

 

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 555, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Lipkesgade 4

2100 København Ø

Marianne Hansen

Lipkesgade 4

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 500, Østervold Kvarter

Foreningen Høkernes Hus og Filantropisk Virke, Lipkesgade 6 – 16

og Classensgade 44,

repr. ved bestyrelsesformand Jan Wybrandt

Lipkesgade 10, kld.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 729, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Classensgade 46

2100 København Ø

Repr. Ved Nina Maria Klok

Classensgade 46

 

Ejeren af ejendommene matr.nr. 738 og 740, Østervold Kvarter

Nordborggade 1, Nordborggade 5 / Kastelsvej 15

repr. ved Jens Jørgensen, Ejendomskontoret

Kastelsvej 15, st.th.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 739, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Nordborggade 3

 

repr. ved Thomas Mathiasen

Nordborggade 3, 3.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 737, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Nordborggade 7

repr. ved Søren Nielsen

Nordborggade 7.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 730, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Nordborggade 11

repr. ved Michael Krasheninnikoff

Nordborggade 11, 3. th.

2100 København Ø

 

Herudover deltog:

 

Jørn Olesen

Lipkesgade 4

2100 København Ø

 

Ann Aaen Jensen

Lipkesgade 4

2100 København Ø

 

Finn Wiinberg

Høkerforeningen

 

Holger Nielsen

Lipkesgade 12, 2. TH

2100 København Ø

 

Sonny Johansson

Nordborggade 7

2100 København Ø

 

Der forelå afbud fra

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 736, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Nordborggade 9

2100 København Ø

Birgit Sørensen

Nordborggade 9, 1. th.

2100 København Ø

 

 

ooOOoo

 

 

Gårdlaugets ordinære generalforsamling var annonceret med referat af bestyrelsesmøde 2.2.2011, og med indkaldelse dateret 28.2 2011.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 stk. 2:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2010.

p { margin-bottom: 0.21cm; }

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport (regnskab) 2010 med revisorpåtegning.

  1. Forslag:

Forslag fra bestyrelsen om etablering af et skraldesugsanlæg i gården, se bilag I (eftersendes).

5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for 2011 og foreløbigt budget

for 2012, se bilag II (eftersendes).

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Tre medlemmers valgperiode udløber:

Marianne Hansen, formand (Lipkesgade 4, )Jan Wybrandt (Høkerforeningen) og Jens Jørgensen (Ejendomskontoret, Nordborggade 5 / Kastelsvej 15).

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Revideret årsrapport for 2010 og budgetforslag for 2011 og forslag til foreløbigt budget for 2012 blev udsendt 18.3.2011.

Forslag fra bestyrelsen om etablering af skraldesug blev udsendt 18.3.2011.

 

ooOOoo

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

Jørn Olesen, Lipkesgade 4, blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og var beslutningsdygtig.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Marianne Hansen aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens hovedopgave har i lighed med de tidligere år drejet sig om etablering af skraldesug. Der er nu et konkret forslag og en økonomisk oversigt over finansiering. Det er nu med kommunen afklaret, at erhvervene kun må anvende et skraldesug til deres dagrenovationsaffald, og kun efter aftale med Gårdlauget. Gårdlauget kan stille pap- og papircontainere til rådighed for erhvervene, hvis de ønsker. Kommunen garanterer afhentning af affald fra skraldesuganlæg.

Det er endvidere afklaret, at Sparkøbmanden ikke ønsker at deltage i et skraldesug og selv vil få fjernet sit erhvervsaffald.

Storskraldsordningen fungerer igen godt.

Gårdmændene fra Akrobaterne udfører arbejdet i gården til alles store tilfredshed.

Formanden omtalte gårdfesten 2010, der var meget vellykket, velbesøgt og havde levende musik.

Cykelrydning november 2010 blev aflyst pga. af sneen, men vil blive gentaget i løbet af foråret 2011.

Der henvises til den skriftlige beretning (vedlagt*).

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad. 3. Årsrapport 2010.

Den reviderede og af revisor påtegnede årsrapport for 2010 blev forelagt af Jens Jørgensen.

Årsrapporten for 2010 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. 4. Forslag.

Bestyrelsen havde stillet forslag om etablering af skraldesug:

Thomas Mathiasen gennemgik bestyrelsens forslag og tilbuddet fra ENVAC. Princippet i skraldesuget er to nedgravede plasttanke med en skruesnegl i hver til at fordele affaldet. Tankene er forbundet med nedgravede rør. Affald kastes ind gennem specielle luger over tankene; treindkast over hver tank. Der bliver placeret én tank ca. hvor gårdmandsrummet ligger og én tank ud for porten Nordborggade 3. Tankene tømmes to gange ugentligt ved at blive suget tomme fra skraldevognen. Tømningen tager ca. 15 min. Der vil fortsat være behov for containere til pap- og papir. Tankenes rumfang er dimensioneret således at der skal tømmes to gange ugentligt.

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Anlægsperioden er ca. 6 uger. Under anlægget skal skral tømmes i specielle anlæg opstillet i Nordborggade og Lipkesgade.

Thomas Mathiasen gennemgik herefter finansieringsoversigten, som bygger på ejendommenes skattebilletter. Nye regler i kommunen ændrer dagrenovationstaksterne således at der skal betales pr. bolig. Erhverclejemål skal afregne separat og ikke gennem ejendommens skattebillet.

Et uafklaret spørgsmål er reetablering af gårdanlægget efter anlæg af skraldesug: Tilbuddet fra ENVAC indeholder reetablering af gården til sit nuværende udseende. Men gården trænger til en omfattende renovering. Det vil derfor være oplagt at reetablering af gården samtidig bliver en renovering og nyindretning af frigjort areal.

Der er flere finansieringsmodeller til reetablering. Når der er skrevet kontrakt om etablering af skraldesug vil bestyrelsen få afklaret reetableringen af gården med medlemmerne.

Bestyrelsen vil aktivere det udvalg, der tidligere er oprettet om reetablering af gården og indkalder yderligere interesserede.

Tidsperspektivet for etablering af skraldesug er en myndighedsgodkendelse på ca. 10 uger; en anlægsfase på ca. 2 måneder og en reetableringsfase på ca. 4 – 6 uger.

 

De tilstedeværende repræsentanter for ejendommene i Lipkesgården gav deres tilslutning til bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen vil nu kontakte hver enkelt ejendom for at få en økonomisk garanti for den enkelte ejendoms andel af de samlede anlægsudgifter.

 

Ad. 5. Budget.

Jens Jørgensen forelagde det endelige budget for år 2011 og det foreløbige budget for 2012. Budgettet er uændret i forhold til 2010.

Eventuelle ekstraudgifter til reetablering af gården bør behandles på en ekstraordinær

Budgetterne vedlægges*

Budget for 2011 og det foreløbige budget for 2012 blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen.

Til bestyrelsen genopstillede Marianne Hansen, Jan Wybrandt og Jens Jørgensen. De blev alle tre valgt for to år.

Bestyrelsen for gårdlauget Lipkesgården består herefter af følgende:

Marianne Hansen, Lipkesgade 4 (valgt 2011, på valg 2013).

Jan Wybrandt, Høkerforeningen, Lipkesgade 10, kld. (valgt 2011, på valg 2013)

Jens Jørgensen, Kastelsvej 15, Nordborggade 5 (valgt 2011, på valg 2013).

Thomas Mathiasen, Nordborggade 3 (valgt 2010, på valg 2012).

Michael Krasheninnikoff, Nordborggade 11 (valgt 2010, på valg 2012).

 

Ad. 7. Valg af suppleanter.

Til suppleanter blev valgt Søren Nielsen, Nordborggade 7 (1. suppleant) og Kim Køhler, Nordborggade 3 (2. suppleant).

 

Ad. 8. Valg af revisor.

Til revisor blev Thorvald Rein genvalgt for et år.

 

Ad 9. Eventuelt.

Der var intet til eventuelt.

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Referat: Michael Krasheninnikoff.

 

 

 

 

Dirigent: Jørn Olesen

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2016 Lipkesgården. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.