Forside Gårdlauget GF og regnskab Generalforsamling 10.marts 2009
Generalforsamling 10.marts 2009 Udskriv

 

Medlemmerne af Gårdlauget

 

København d. 12. marts 2009.

 

 

Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2009.

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Ejendomskontoret, Kastelsvej 15, 2100 København Ø.

 

Til stede:

Repræsentanter for ejendommene:

 

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 556, Østervold Kvarter

Lipkesgade 2

repr. ved Bettina og Erik Jepsen

Herthavej 5 D, 1. tv.

2920 Charlottenlund

 

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 555, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Lipkesgade 4

2100 København Ø

Marianne Hansen

Lipkesgade 4

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 500, Østervold Kvarter

Foreningen Høkernes Hus og Filantropisk Virke, Lipkesgade 6 – 16

og Classensgade 44,

repr. ved bestyrelsesformand Jan Wybrandt

Lipkesgade 10, kld.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommene matr.nr. 738 og 740, Østervold Kvarter

Nordborggade 1, Nordborggade 5 / Kastelsvej 15

repr. ved Jens Jørgensen, Ejendomskontoret

Kastelsvej 15, st.th.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 739, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Nordborggade 3

repr. ved Thomas Mathiasen

Nordborggade 3, 3.

2100 København Ø

 

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 737, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Nordborggade 7

repr. ved Lene Jonasson

Nordborggade 7, 1.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr. Nr. 736, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Nordborggade 9

2100 København Ø

Birgit Sørensen

Nordborggade 9, 1. th.

2100 København Ø

 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 730, Østervold Kvarter

Ejerforeningen Nordborggade 11

repr. ved Michael Krasheninnikoff

Nordborggade 11, 3. th.

2100 København Ø

 

Endvidere deltog fra bestyrelsen:

 

Per Knudsen

Lipkesgade 16, 3. tv.

2100 København Ø

 

Herudover deltog:

 

Lene Rytter

Nordborggade 3, 3.

2100 København Ø

 

Holger Nielsen

Lipkesgade 12, 2. th.

2100 København Ø

 

Else Rasmussen

Lipkesgade 16, 5.

2100 København Ø

 

Dorte Boesby Dahl

Nordborggade 11, st. tv.

2100 København Ø

 

Der forelå ingen afbud.

Følgende medlemmer var ikke tilstede:

Ejeren af ejendommen matr.nr. 729, Østervold Kvarter

Andelsboligforeningen Classensgade 46

2100 København Ø

 

ooOOoo

 

 

Gårdlaugets ordinære generalforsamling var annonceret med referat af bestyrelsesmøde 26.1.2009, udsendt 27.1.2009, og med indkaldelser dateret 15.2 2008.

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 stk. 2:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2008.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2008 med revisorpåtegning.

  1. Forslag.

5. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for 2010 og endeligt budget

for 2009.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Tre medlemmers valgperiode udløber:

Lene Jonasson, formand (Nordborggade 7), Per Knudsen (Høkerforeningen) og Jens Jørgensen (Nordborggade 5, Kastelsvej 15).

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

Revideret årsrapport for 2008 blev udsendt 22.2.2009. Budget for 2009 og foreløbigt budget for 2010 blev udleveret på generalforsamlingen.

 

 

ooOOoo

 

Ad. 1. Valg af dirigent.

Lene Rytter blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og var beslutningsdygtig.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Lene Jonasson aflagde bestyrelsens beretning. Langt det meste af bestyrelsens arbejde i 2008 drejede sig om skrald. Dels arbejdet for indførelsen af skraldesug. Dels problemerne med storskrald. Baggrunden for bestyrelsens beslutning om at foreslå et ophør af storskraldordningen blev gennemgået. Formanden henstillede medlemmerne til at give besked ved planlagte byggearbejder i gården, opstilling af stillads m.v., som kan medføre gene for gårdens brugere. Der henvises til den skriftlige beretning (vedlagt*).

Formandens beretning gav anledning til en livlig diskussion. Specielt forslaget om ophør af storskraldordningen blev kritiseret af mange. Baggrunden for det manglende fremskridt i arbejdet for skraldesug gav anledning til en ophedet debat. Især mængden af erhvervsaffald og om erhvervsaffald skal tømmes i et skraldesuganlæg. Lene Jonasson foreslog, at den kommende bestyrelse måtte tage diskussionen til efterretning og indgå i dialog med medlemmerne og kommunen for at få afklaret alle forhold om skrald. Målet er fortsat at få indrettet et skraldesug

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad. 3. Årsrapport 2008.

Den reviderede og af revisor påtegnede årsrapport for 2008 blev forelagt af Jens Jørgensen.

Det foreliggende regnskab blev kritiseret for flere uklare punkter. Udgiftsposter var ikke anført med identificerbare noter. Placeringen af gårdlaugets egenkapital fremgår ikke af årsrapporten.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen med forbehold for at de kritiske punkter bliver afklaret.

 

Ad. 4. Forslag.

Der var ikke fremsat nogen forslag.

 

Ad. 5. Budget.

Jens Jørgensen forelagde det endelige budget for år 2009. Budgettet indebærer en stigning i medlemsbidraget på 5 %. I budgettet indregnes et underskud på kr. 20.000, som finansieres af egenkapitalen..

Jens Jørgensen forelagde det foreløbige budget for 2010, som indebærer en yderligere stigning i medlemsbidraget på 10 %. Samtidig forhøjes beløber til nyanskaffelserog reparationer med kr. 20.000. Der budgetteres med et underskud på kr. 2.000, hvorved egenkapitalen nedskrives. Budgetterne vedlægges*

Budget for 2009 og det foreløbige budget for 2010 blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen.

Til bestyrelsen opstillede Jens Jørgensen (på genvalg), Kastelsvej 15/Nordborggade 5; Jan Wybrandt, Høkerforeningen og Marianne Hansen, Lipkesgade 4. De blev alle valgt for to år.

 

Bestyrelsen for gårdlauget Lipkesgården består herefter af følgende:

Jens Jørgensen, Kastelsvej 15, Nordborggade 5 (valgt 2009, på valg 2011).

Thomas Mathiasen, Nordborggade 3 (valgt 2008, på valg 2010).

Michael Krasheninnikoff, Nordborggade 11 (valgt 2008, på valg 2010).

Jan Wybrandt, Høkerforeningen, Lipkesgade 10, kld. (valgt 2009, på valg 2011)

Marianne Hansen, Lipkesgade 4 (valgt 2009, på valg 2011).

 

Ad. 7. Valg af suppleanter.

Til suppleanter blev valgt Dorte Boesby Dahl, Nordborggade 11 (1. suppleant) og Bettina Jepsen, Lipkesgade 2 (2. suppleant).

 

Ad. 8. Valg af revisor.

Til revisor blev Thorvald Rein genvalgt for et år. Generalforsamlingen tilkendegav, at revisor skal efterleve kritikken og stramme op på årsrapporten, så den fremstår overskuelig.

 

Ad 9. Eventuelt.

Der blev forespurgt om oprettelsen af en antenneforening. Ejendommene har forskellige løsninger på TV-, radio-, telefon- og internetforbindelser. Tidligere forslag om at interesserede kunne mødes og udarbejder et konkret forslag er dog aldrig blevet til noget på grund af manglende interesse.

De afgående bestyrelsesmedlemmer Per Knudsen og formand Lene Jonasson blev takket for mange års arbejde for gårdlauget.

 

Referat: Michael Krasheninnikoff.

 

 

 

Lene Rytter

 

____________________

Dirigent

 

 

 
Copyright © 2016 Lipkesgården. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.